Úvodní strana
RONEX GROUP spol. s r.o.
Činnosti společnosti
  • Geodetické práce
V rámci předvýrobní přípravy staveb zajišťuje společnost RONEX GROUP spol. s r.o. veškeré geodetické práce, tzn. vytýčení vlastnických hranic pozemků, případně vyhotovování geometrických plánů na základě předchozího souhlasu příslušného stavebního úřadu k dělení pozemku, dále pak vytyčování staveb a vytyčovacích protokolů. Pro zahájení projektových prací na předmětné zakázce jsou v rámci přípravy prováděny také geodetické práce na výškopisném a polohopisném zaměření budoucího staveniště. Po dokončení stavby je prováděno následně zaměření skutečného provedení stavby, jehož výsledkem je geometrický plán - podklad pro zápis předmětné stavby do katastru nemovitostí. Tyto práce jsou prováděny odpovědným geodetem Ing. Ladislavem Krausem č.tel. 606 682 104.
  • Projektové práce
Návrh projektové dokumentace je vypracováván vždy postupně na základě vstupních požadavků investora a jeho představě o koncepčním řešení celé stavby. Při počítačovém zpracování a možnostem softwaru ve fázi, kdy ještě nejsou navrženy konkrétní konstrukční prvky má investor možnost pružně měnit dispozici a vzhled stavby. Tato výhoda je velmi často využívána v případech, kdy je nutné koncepční řešení stavby upravit s ohledem na znění technických norem a obecně technických požadavků na výstavbu, případně upravit vzhled budovy podle regulativů platných pro zástavbu v dané lokalitě, či omezení vyplývající z toho, že stavba se bude nacházet na území Národního parku, CHKO Šumava, či památkové rezervaci.
  • Projektová dokumentace a otázka ochrany a tvorby životního prostředí
Pracovníci společnosti RONEX GROUP spol. s r.o. poskytují svým obchodním partnerům běžně v rámci své činnosti bezplatné konzultace a poradenství pro řešení jejich investičních záměrů s ohledem na ochranu životního prostředí. Na základě těchto konzultací se v mnoha případech eliminují problémy, které by se mohly při projednávání dokončených návrhů objevit. Pracovníci společnosti vlastní osvědčení o specializaci na ochranu a tvorbu životního prostředí vydané dne 30.5.1992 tehdejším Federálním výborem pro životní prostředí pod č. 027/OŽP 4.
  • Radonový průzkum
Před zahájením stavby, vyžaduje-li to příslušný předpis, je také prováděn na staveništi radonový průzkum. Tento radonový průzkum je prováděn také partnerskou firmou RADAR - ing. Vlastimil Jiráň , Těšovice 48.
  • Reality
Realitní kancelář RONEX GROUP spol. s.r.o. zajišťuje koupi, prodej či pronájem věcí nemovitých. Nabízí reality převážně z Jihočeského kraje, je společností poskytující široké spektrum služeb spojených s realitami, a to vždy přímo pro konkrétní zájemce.

www.sumava-reality.cz , Vaše správná cesta k bydlení a podnikání na Šumavě